Program

Preambule

Jako manažeři odpovídáme řadu let za bezproblémový provoz organizací poskytujících klíčové veřejné služby, cítíme odpovědnost vstoupit do aktivního politického dialogu komunální politiky v Hradci Králové.

Především díky našim dlouholetým profesionálním zkušenostem, ke kterým patří mimo jiné schopnost vyslechnout různorodé názory, zvážit připomínky a odpovědně rozhodnout a orientovat se v mnoha oblastech veřejné správy, jsme schopni přinést rozvoji města Hradec Králové nezbytný, dosud chybějící impulz. Proto přicházíme s veřejnou iniciativou, která bude společně vystupovat pod značkou Hradečtí kantoři a Nestraníci (HKN).

Mezi přirozeně nejbližší témata programu HKN patří promyšlený, ucelený přístup ke kultivaci školství, sportu, kultury a volnočasových aktivit, které můžeme ovlivňovat s výlučnou perspektivou zasvěcených a poučených profesionálů.

Právě proto, že máme bohaté zkušenosti s řízením organizací, nabízíme spolu s našimi hlavními tématy obyvatelům Hradce Králové komplexní program s řešeními všech oblastí veřejného života.

To jsou základní východiska, díky nimž se Hradec Králové naším prostřednictvím opět stane moderním, sebevědomým českým městem s prozíravě vedenou a důstojně komunikující radnicí.

Podpořte nás ve volbách do obecních zastupitelstev 23. a 24. září 2022.
Děkujeme

Veřejná správa

Tak jako jsme ve školách pro své žáky, jejich rodiče a naše učitele, budeme zde pro občany Hradce Králové. Vedení radnice Statutárního města Hradce Králové prostřednictvím primátora, jeho náměstků i Rady města musí konečně nastavit srozumitelnou, moderní a otevřenou komunikaci s veřejností, a to nejen v oblasti propagace již fungujících procesů. Radnice musí být svým občanům, kteří jsou hlavním objednavatelem veřejných služeb a majitelem veřejné správy, trpělivým partnerem kultivujícím oboustranný dialog.

Je třeba pokračovat v digitalizaci procesů poskytování veřejných služeb, které chceme prohloubit a zároveň nastavovat tak, aby jejich výhody byly schopni využívat všechny skupiny obyvatel města.

Je třeba podrobně zrevidovat agendu primátora a jeho náměstků zvýšit akceschopnost jejich práce, především s dopadem na možnost měřitelnosti efektivity jejich konkrétních kroků. Veřejnost musí mít rovný přístup ke kontrole práce nejvyšších představitelů města, a to nejen prostřednictvím vlastní komunikace radnice.

Finanční politika a rozpočet města

Budeme usilovat o kvalitní dopracování přípravy klíčových investic města. Dosavadní investiční selhání města v oblasti realizace řady investičních akcí vychází především z nedostatečné přípravy těchto projektů.


Je třeba výrazně zvýšit schopnost města získávat dotace na rozvojové projekty, které mají Hradec posunout mezi moderní české municipality. S tím souvisí nutné zlepšení projektového managementu města jako hlavního nástroje pro čerpání dotací ze státních, unijních i dalších zdrojů. I proto budeme usilovat o zlepšení orientace projektového managementu města v oblasti zdrojů financování municipálních projektů.

V oblasti výdajů určených na provoz veřejné správy chceme optimalizovat mandatorní výdaje magistrátu města a organizací zřizovaných městem.

Komise místních samospráv (KMS) by měly mít možnost participovat na části městského rozpočtu.

Pod naším vedením bude rozpočet Statutárního města Hradec Králové zásadně vyrovnaný.

Doprava

Oblast dopravy náleží mezi nejpalčivější bolesti současného života ve městě: dopravní situace v Hradci Králové se během posledních několika let dostala na své historické dno, a to přesto, že v nedávné době byly dokončeny některé velké dálniční stavby v blízkosti města. Ve vedení Hradce chceme prosazovat výstavbu tzv. severní tangenty a budeme usilovat o její urychlené dokončení.

Oblasti dopravy v klidu se zaměříme na řešení parkování v centru města se stejnou vahou jako na sídlištích a místech nově vznikajících zón pro bydlení. Parkování v historickém centru Hradce, především na Velkém náměstí, by mělo být optimálně omezeno. V této souvislosti zásadně odmítáme vznik podzemního parkovacího domu pod povrchem Velkého náměstí v historickém centru Hradce.

V oblasti veřejné dopravy je nutné nastavit trvale udržitelné, optimální financování hradeckého Dopravního podniku jako základního východiska pro nabídku kvalitní a dostupné služby tohoto klíčového poskytovatele hromadné dopravy na území krajského města.

Školství

Budeme prosazovat navýšení kapacit jeslí a mateřských škol zřizovaných městem.

Zaměříme se na zajištění větší bezpečnosti cestování dětí a rodičů do škol; mimo jiné prostřednictvím pohodlnějšího příjezdu a parkování u těchto zařízení i o větší bezpečnost ve školách samotných.

Služby školního psychologa bude nabízet každá škola a tato nabídka, pokud ji nezajistí státní rozpočet, bude financována zřizovatelem.

Chceme prosadit větší podporu nastupujícím učitelkám a učitelům a pedagogickým pracovníkům s preferovanými aprobacemi formou náborových příspěvků či poskytnutím nájemního bydlení.

Budeme prosazovat průběžnou, systémovou a promyšlenou modernizaci škol a jejich vybavení. Budeme dbát o ucelené řešení údržby a rekonstrukce školních budov včetně školních hřišť tak, aby jejich nabídka odpovídala potřebám místních obyvatel i provozovatelům školských zařízení.

V rámci mimoškolních aktivit vnímáme školské prostředí jako důležitou součást podhoubí pro realizaci volnočasových aktivit a uspokojování těchto potřeb v bezprostřední blízkosti obyvatel, tedy v jednotlivých částech města, a to pro všechny věkové skupiny ve městě.

Bydlení a rozvoj

V oblasti bydlení budeme prosazovat výstavbu obecního nájemního bydlení s podporou družstevního či spolkového bydlení.

Nová výstavba by se měla uskutečňovat s maximálním využitím nabízejících se brownfieldů ve městě a rozvíjet se především mimo město. Nová developerská výstavba by neměla probíhat na úkor zbývajících „zelených“ míst. Město by se mělo stát sebevědomým oponentem výstavby průmyslových hal a skladů na orné půdě v katastru města.

Developerskou činnost chceme podmiňovat provázáním s řešeními výhodnými pro obyvatele a město (parkování, nejen automobilová doprava, služby apod.).

Zaměříme se na prosazování kvalitních projektů zajišťujících vznik nebo rekonstrukci stávajícího zanedbaného veřejného prostranství, jehož kvalita by měla kultivovat městský ekosystém.

Volný čas a kultura

Budeme podporovat rozvoj městských kulturních organizací, usilovat o jejich optimální provoz. Město by mělo prostřednictvím svých dotačních programů podporovat v programech pro děti či seniory.

Město musí výrazně podporovat zavedené kulturní akce, které tradičně poutají zájem návštěvníků s důrazem na:

  • 1. zatraktivnění jejich programu pro obyvatele města, především u stávajících, zavedených kulturních „značek“
  • 2. případné přivedení nových kulturních akcí, které mohou posílit dobré jméno Hradce
    v oblasti kultury

Zahájíme úzkou spolupráci s komisemi místní samosprávy (KMS) při umisťování městského sportovního a odpočinkového mobiliáře a posílit fond KMS.

Budeme prosazovat přírodě blízký parkový a rekreační management na městských pozemcích mezi hradeckou fakultní nemocnicí a Třebší.

Chceme zajistit zvýšení kapacit stávajícího dopravního hřiště.

Budeme usilovat o zajištění trvalé péče o stávající mobiliář v Hradeckých lesích bez rozšiřování dalších "atraktivit", které mohou být v rozporu s původními aktivitami vhodnými pro lesní prostředí. Zároveň chceme podporovat stávající péči o les i o návštěvníky v Hradeckých lesích. Chceme zvážit omezení dalšího budování nových "atraktivit" v této lokalitě a zasadit se o ekologický způsob rybničního hospodářství.

Sport

Budeme prosazovat další rozvoj lokality lesoparku na Moravském Předměstí pro přirozené sportování obyvatel a využití příležitostí, které tento areál nabízí a zůstávají nevyužity. Jednou z možností by mohlo být mimo jiné vybudování městského in-line bruslařského okruhu v této lokalitě apod.

Chceme vybudovat síť tělocvičen u škol v jednotlivých hradeckých čtvrtích, aby byly maximálně přístupné pro obyvatele těchto městských částí pro sportování v odpoledních a večerních hodinách. I proto by měla školní hřiště sloužit k celoročnímu využití v rámci projektu Otevřené školní hřiště.

V rámci mimoškolních aktivit vnímáme školské prostředí jako důležitou součást podhoubí pro realizaci volnočasových aktivit a uspokojování těchto potřeb v jednotlivých částech města pro všechny věkové skupiny obyvatel ve městě. Podporujeme výstavbu multifunkční haly ve spolupráci s hradeckými univerzitami.

Důležitá je pro nás podpora rozvoje menších – masově méně rozšířených – sportů pro sportování mládeže.

Sociální služby

Budeme prosazovat vznik bydlení pro obyvatele v seniorském věku či služebních bytů určených pro určité profese a cílové skupiny. Mladé rodiny a zájem mladých lidí pracovat, bydlet, žít a dlouhodobě se podílet na rozvoji města chceme motivovat promyšlenou výstavbou startovacích bytů v širší míře než dosud.

Zachováme systém slev jízdného v hradecké hromadné dopravě, která je jednou z klíčových služeb poskytovaných seniorům ve městě.

Chceme optimalizovat finanční podporu města pro některé neziskové organizace, které ve městě působí.

Budeme prosazovat rozšiřování hospicové péče a zajistíme více péče o nesoběstačné občany v domácím prostředí.

Životní prostředí

Zaměříme se na zlepšení energetické soběstačnosti budov vlastněných a využívaných magistrátem a městskými organizacemi s využitím fotovoltaiky: zejména u škol maximálně využít aktuální dotační programy, které toto řešení nabízejí.

Nevzhledná místa pro nádoby na komunální odpad na sídlištích a v centru chceme nahradit podzemními kontejnery se zachováním či rozšířením nabídky třídění odpadů.

Prioritou je pro nás revitalizace přírodního parku Orlice a využít jeho potenciál pro rozložení turistického či volnočasového zájmu z návštěvnicky přeexponovaných míst na místa neprávem opomíjená.

Maximálně podpoříme projekt Zeleného okruhu v Městských lesích, který považujeme za rozvojový krok této lokality správným směrem.